Deze maand

Van Pasen tot Hemelvaart; ook 40 dagen

De zondag na Pasen heet kerkelijk de 2e zondag van Pasen, ook wel beloken Pasen genoemd. We zijn nu in het kerkelijk jaar B en dan komt in de eerste lezing een opmerkelijk verhaal aan bod uit Handelingen 4, 32-35

“Eén van hart en één van ziel”.
De menigte, die het geloof had aangenomen,
was één van hart en één van ziel en er was niemand, die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde, integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen,
omdat allen, die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten
om aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.

Zou dat in deze tijd ook nog kunnen? Samen delen, solidariteit tussen mensen en volkeren?
Trouwens ook de evangelielezing is bijzonder. De ongelovige Thomas.
“Eerst zien, dan geloven” zei Thomas. “Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven” zei Jezus.

Na zijn opstanding verscheen Jezus gedurende 40 dagen aan zijn leerlingen en benadrukte dat zij geduldig moesten volhouden en wachten op de helper die hij hen zenden zou.

Een bijzondere manier om de hemelvaart uit te beelden
De helper kwam in een gedaante van een duif en zette de leerlingen in vuur en vlam om zijn boodschap in de wereld uit te dragen

Maria en de leerlingen waren bijeen toen de H. Geest over hen neerdaalde