Deze maand

Hemelvaart

In de vorige kerkklok hadden we het over de betekenis van Pasen en dat Pasen nog maar weinig Christenen naar de kerk trok. Kapelaan Peters heeft zich hierover ook, met minder fraaie woorden, uitgelaten tijdens de Paasviering op zondagmorgen.

En dan nu Hemelvaart! Donderdag 30 mei.
Weer een extra vrije dag!
Of is er toch wat meer aan de hand?
In de 1e lezing en in het evangelie van Hemelvaart staat het gebeuren als volgt beschreven:

1e lezing: Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.”
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

In de Evangelielezing staat het als volgt: Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.”
Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië, Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen en Hij werd ten hemel opgenomen.
Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel
en zij verheerlijkten God.

 

DOOP – TROUW – OVERLIJDEN

Zaterdag 6 april overleed op 79 jarige leeftijd Leny Schmeitz-Reubsaet,
Agricolastraat 25. (voorheen P. Breughelstraat 61)
Haar crematieplechtigheid vond plaats op vrijdag 12 april in het crematorium te Geleen.

Vrijdag 12 april overleed Anna Congiu, weduwe van Mario Pireddu.
P. Breughelstraat 2. Anna werd 82 jaar.
Haar uitvaart vond plaats op woensdag 17 april vanuit onze parochiekerk.

Mogen Leny en Anna rusten in de vrede van de Heer.

 

===== ===== ==Vastenaktie== ===== ===== =====

De Vastenaktie t.b.v. de landbouw- en techniekschool in Mpongwe heeft € 200,- opgebracht. Gevers hartelijk dank voor hun bijdrage.

Week van de Nederlandse Missionarissen (WNM)
De geldinzameling van de vastenactie is nog niet voorbij of er staat alweer een volgende missiecollecte te wachten. Week van de Nederlandse Missionarissen, ofwel de Pinksteractie
Geloven in de ander. Een wereldwijde missie
Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom organiseren we van 1 tot en met 9 juni de Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?
Wilt u niet wachten tot de Pinksteractie? Wilt u nu al verschil maken voor missionarissen wereldwijd? Zet uw steun voor het missiewerk om in daden en doneer direct.

IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van WNM Den Haag